Stichting Interlandelijk Geadopteerden


Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG) is een landelijke netwerk- en belangenorganisatie voor (volwassen) geadopteerden uit alle mogelijke herkomstlanden.

Wie zijn wij?

Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG) – is sinds 2007 dé landelijke organisatie voor en door geadopteerden. Wij richten ons op het in contact brengen van geadopteerden onderling ongeacht het land van herkomst. Daarnaast behartigen we de belangen van geadopteerden via opinievorming en informatievoorziening.

 

Leef, groei en bloei mee met het grootste netwerk van geadopteerden in Nederland!

Meepraten? Wordt lid van onze besloten Facebook groep (alleen voor geadopteerden) of volg onze openbare Facebook pagina (voor alle geïnteresseerden). Of misschien volg je ons liever op insta!

Petitie

Op 16 april heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om interlandelijke adoptie af te schaffen. In het belang van kwetsbare kinderen voor wie ouders of familie niet kunnen, mogen of willen zorgen, roepen wij op adoptie te behouden als mogelijkheid om in een permanent gezin op te groeien.

Wij

Geadopteerden en anderen die hen steunen vanuit Stichting Interlandelijk Geadopteerden

 

constateren dat:

  • de Tweede Kamer met een nipte meerderheid de motie van de SP heeft aangenomen om te stoppen met interlandelijke adoptie 
  • dit indruist tegen de rechten van het kind en meerdere internationale verdragen voor kwetsbare kinderen

 

en verzoeken

hier geen uitvoering aan te geven en interlandelijke adoptie als kinderbeschermingsmaatsregel te behouden, internationale verdragen te respecteren en met een duurzaam verbeterplan te komen.


Adoptie afschaffen slecht idee

Maak van mij geen zielig verhaal.

Adoptie Niet bij elke interlandelijke adoptie is er sprake van een misstand. Maak van mij geen zielig geval, zegt Jurrijn Tack, zelf geadopteerd uit Peru. 

RTL Nieuws

 

Als Stichting zijn we voor zorgvuldige procedures en tegen structurele misstanden. Belangrijk is wel dat we de drie verschillende stromingen binnen geadopteerden gaan herkennen en erkennen.

1. Slachtoffers van kinderhandel 
2. Geadopteerden die om andere redenen tegen adoptie zijn
3. Geadopteerden die adoptie als iets positiefs ervaren.

De laatste groep is het grootst laat ook het CBS onderzoek in opdracht van de commissie Joustra wederom zien.

Voor 6 van de 7 geadopteerden geldt dat zij hun adoptie-ouders als hun eigen beschouwen. Bijna 70 procent van de geadopteerden vindt dat adoptie altijd mogelijk moet blijven, 70 procent is blij geadopteerd te zijn, 85 procent voelt zich verbonden met Nederland en 84 procent onderschrijft dat ze dankzij hun adoptie meer kansen hebben gekregen in het leven. 

Groep adoptieouders en geadopteerden verzet zich met petitie tegen adoptiestop.

Een groep adoptieouders en geadopteerden probeert de volledige adoptiestop waartoe het kabinet vorige week besloot van tafel te krijgen. Een petitie hierover is binnen een week ruim achtduizend keer ondertekend.

Klik hier om het artikel te lezen.
Klik hier om de petitie te tekenen. 

Laatste nieuws

Maandag 8 februari zal de commissie Joustra haar rapport presenteren en toelichten.

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden heeft tot taak onderzoek te doen naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. In eerste instantie zal de commissie zich richten op Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh.

De commissie is ingesteld door minister Dekker (Rechtsbescherming). Aanleiding is informatie wijst op mogelijke misstanden bij de adoptie van baby’s in de jaren zeventig en tachtig waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest.
De commissie bestaat uit mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (voorzitter), prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf en mr. G.H.J. (Bert-Jan) Houtzagers.

‘In verband met de uitbraak van COVID-19 heeft de voorzitter van de commissie aangegeven de aanvankelijk in het instellingsbesluit opgenomen deadline van 1 oktober 2020 voor oplevering van haar eindrapport niet te halen. De reden hiervoor is dat relevante informatiebronnen een aantal maanden onvoldoende toegankelijk waren. Zo was het nagenoeg onmogelijk om naar het buitenland af te reizen, was het Nationaal Archief gesloten en konden er minder interviews worden afgenomen. De commissie heeft aangegeven er naar te streven uiterlijk begin februari 2021 haar onderzoek af te ronden. 

De minister heeft daarom het instellingsbesluit aangepast en daarbij de datum van 1 april 2021 aangehouden om rekening te houden met eventuele onvoorziene omstandigheden.’

70% van de geadopteerden wil dat adoptie behouden blijft!


                                  Persbericht 8 februari 2021
 

Vandaag SiG heeft het Rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden (COIA) ontvangen. De Commissie heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. Dit gaat over de periode 1967-1998, voor de invoering van het Haags Adoptie Verdrag. Daarnaast heeft de commissie ook de huidige adopties in beeld gebracht.

 

Wij zijn helaas niet geschrokken van de uitkomsten van de Commissie Joustra. De zaken die genoemd en onderzocht worden zijn hard maar niet nieuw. Wel nieuw is dat overheid nu verantwoordelijkheid neemt voor diegene die slachtoffer zijn geworden van het toen heersende morele klimaat en het feit dat signalen zo lang onvoldoende serieus zijn genomen. Het samenhangende beeld is pijnlijk en verdrietig en verdient een plek. De excuses die de overheid daarin heeft aangeboden is terecht.

 

Onthutst zijn we echter wel door het feit dat de commissie aangeeft geen mogelijkheden te zien om adoptie in stand te houden. Hierdoor ontstaat het beeld dat de overheid wederom zijn verantwoordelijkheden niet neemt en vooral voor de makkelijke weg gaat. 

 

De COIA heeft gemeend opnieuw te moeten onderzoeken hoe het staat met de beleving van geadopteerden t.a.v. hun adoptie. Dat beeld is gelijk gebleven met reeds eerder uitgevoerde onderzoeken. Geadopteerden zijn over het algemeen tevreden met hun leven en positief over hun adoptie. Natuurlijk zijn ze belast (het is tenslotte een kinderbeschermingsmaatregel), waardoor ze 0,4 pt hoger scoren op psychische problemen. Ook dat beeld is consistent met de onderzoeken uit de jaren 70. Er is een correlatie te zien tussen hun kijk op adoptie en hun zoek gedrag. Geadopteerden die minder positief zijn over hun adoptie gaan gemiddeld genomen vaker zoeken.

 

Wat nieuw is en overeenkomt met het beeld van SiG is dat 70% van de geadopteerden adoptie wil behouden, ondanks alle gebreken in het systeem.

In de overtuiging dat geen van die 70% voor misstanden is, zien wij dit eerder als een betoog voor het blijven bieden van een perspectief van kinderen in nood.

 

SiG geeft al jaren advies over hoe het systeem anders opgebouwd kan worden, precies vanuit de context die de commissie aangeeft. Het morele klimaat is veranderd ten opzichte van de jaren 70 en 80. Het is dus nodig dat de overheid in gesprek gaat met de stakeholders over een systeem dat bij het huidige morele klimaat past. Om zonder goede onderbouwing te concluderen dat het niet mogelijk is een nieuw adoptiesysteem te ontwikkelen is een schande voor de Nederlandse democratie. Ondanks dat de Commissie geen mogelijkheden ziet, ziet SiG dat wel en blijft open staan voor een gesprek hierover. Wij hebben nog steeds niet het gevoel dat dit serieus is onderzocht.

 

Dat gezegd hebbende is voor de korte termijn besloten op lopende adoptieprocedures nog af te ronden en geen nieuwe procedures meer op te starten. SiG vindt dit uitermate onwenselijk. Hierdoor komen kinderen in de knel en ontneem je ze kans op een beter leven. Iets wat de 70% van de geadopteerden onwenselijk vindt.

 

Onze oproep is dan ook om adopties niet stop te zetten, maar per dossier te beoordelen of er voldoende grond is om de adoptie te vervolgen. Alle dossiers stopzetten is onnodig schadelijk. Ga uit van het concept van best practises. SiG roept de Tweede Kamer dan ook op dit besluit te heroverwegen.

 

Interlandelijke adoptie zorgt ervoor dat kinderen waarvoor biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen toch in een gezin kunnen opgroeien in plaats van een kindertehuis of terechtkomen in een pleegzorgsysteem. Alleen in Nederland al krijgt een kind te maken met 4 tot 6 wisselingen voordat ze definitief geplaatst worden, als ze al geplaatst worden.

 

Interlandelijke adopties zijn omgeven met uitgebreide internationale wet- en regelgeving. Het feit dat het merendeel van de landen die de commissie aanhaalt geen actief adoptieprogramma meer kent onderstreept dit. 

 

Kortom alles van waarde is nog steeds weerloos. Laat de Tweede Kamer hen echt in de kou staan? Is het stopzetten van adoptie nu echt in het belang van het kind als het kind bescherming nodig heeft? 

 

Namens Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG)

Inez Teurlings (voorzitter) 

Sylvia Nanninga (bestuurslid)