Over ons

Onze missie

Het onderwerp adoptie omvat vele facetten en is een never ending story. Geadopteerd zijn kan per levensfase leiden tot specifieke vragen. SiG wil op een respectvolle wijze een gids zijn in het complexe speelveld van adoptie en het geadopteerd zijn.

SiG is pro-adoptie omdat wij geloven dat het belang van een kind in nood het meest gebaat is wanneer het opgroeit in een liefhebbend en permanent adoptiegezin. Dit, in plaats van een onveilig/instabiel (pleeg)gezin of in een kindertehuis in binnen- of buitenland.


Kortom, wij zorgen voor erkenning en herkenning van volwassen geadopteerden in Nederland ongeacht het land van herkomst.

Hoe doen we dat?

Vanuit het perspectief van de geadopteerde functioneert SiG als een zeer betrokken social hub tussen overheid, partners in het werkveld/vergunninghouders, professionele hulpverleners, adoptieouders en verenigingen van geadopteerden.


Door jarenlang goed contact met onze achterban kennen wij hun persoonlijke ervaringen en dit maakt dat wij veel expertise hebben opgebouwd enerzijds en contacten met gerenommeerde wetenschappelijke onderzoekscentra anderzijds.  Hierdoor wordt SiG als een klankbord en betrouwbare sparringpartner gezien die actief stelling neemt op uiteenlopende adoptievraagstukken.


Onze kennis en ervaring delen we via informatieve websites, sociale media, publicaties in adoptiegerelateerde magazines en door het organiseren van evenementen.


Op deze manier creëren we een unieke omgeving waar we vanuit verschillende invalshoeken adoptiethema’s belichten en waarbij geadopteerden elkaar kunnen ontmoeten en informatie uitwisselen.


Wie zijn we/wat doen we?

Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG) steunt op drie pijlers: belangenbehartiging, informatievoorziening en ontmoeting. Als grootste onafhankelijke platform in Nederland voor volwassen geadopteerden uit alle mogelijke herkomstlanden bieden wij hen:

 • belangenbehartiging omtrent wet- en regelgeving rondom adoptie.
 • concrete tools om een rootsreis voor te bereiden naar het land van herkomst.
 • activiteiten zoals Webbings (themabijeenkomsten), sportevenementen en borrels om op een laagdrempelige manier geadopteerden met elkaar te verbindenHuidige bestuursleden

 • Mw. Inez Teurlings (voorzitter/woordvoerder)
 • Mw. Sylvia Nanninga (penningmeester/secretaris)
 • Te bereiken via [email protected].


Inez is geadopteerd uit Bangladesh in 1974, woont samen en is moeder van 3 (bonus)kinderen. Ze is in het dagelijks leven  werkzaam als HR-professional. 

Ze is voorheen werkzaam geweest als:

 •  lid RvT stichting adoptievoorzieningen
 • bestuurslid ADOC (adoptiedriehoekonderzoekscentrum)
 • voorzitter Shapla, vereniging voor geadopteerden uit Bangladesh


Sylvia is geadopteerd binnen Nederland in 1966, moeder van 4 (adoptie)kinderen en werkzaam als professioneel hulpverlener.

Ze is voorheen werkzaam geweest als:

 • bestuurslid LOGA

Onze ontstaansgeschiedenis

Stichting Interlandelijk Geadopteerden heeft een lange voorgeschiedenis. De organisatiegraad onder geadopteerden is altijd relatief groot geweest. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot pleegzorg kinderen. Geadopteerden hebben elkaar opgezocht als zij daar behoeften hadden en deze in te vullen. De stichting vormt hier geen uitzondering op. We zijn dan ook de eerste partij die samen is gaan werken met verschillende groepen. Sinds 2006 zorgen wij er dan ook voor dat geadopteerden worden gehoord en actief mee praten bij beleidsontwikkeling. We zijn dan ook een gewaardeerde gesprekspartner binnen het werkveld. De behoeften van geadopteerden veranderen in de loop van de jaren, de manier van organiseren ook en dus ook de vorm van deze inmiddels stichting. We nemen je graag mee door onze geschiedenis. 

Verenigingen van en voor interlandelijk geadopteerden

Vanaf 1991 zijn verenigingen van en voor interlandelijk geadopteerden in Nederland opgericht en actief binnen het adoptieveld.


In antwoord op het AdoptieOuderOverleg en het verzoek van het Ministerie van Justitie hebben deze verenigingen zich gezamenlijk gebogen over de adoptienazorg in Nederland. Hieruit voortvloeiend een overlegorgaan van volwassen geadopteerden ontstaan.

De oprichting van verenigingen van en voor volwassen geadopteerden is een natuurlijk, maar een uniek antwoord op de groeiende internationale beweging van gemeenschappen van geadopteerden de laatste jaren. Het is duidelijk geworden dat we als organisaties dezelfde type verzoeken en behoeften ervaren onder geadopteerden. Door de jaren heen hebben de verenigingen dezelfde middelen en diensten ontwikkeld ten behoeve van geadopteerden. Deze verenigingen vertegenwoordigen in veel opzichten Post Adoption Services (verder te noemen nazorg) zoals genoemd in artikel 9c van het Haags adoptieverdrag 1993.

 

Het doel van het overleg van verenigingen van volwassen geadopteerden in Nederland is om informatie en ervaringen te delen, behoeften voor nazorg te identificeren en een bijdrage te leveren om diensten voor geadopteerden te verbeteren. Het is ook ons doel gezamenlijke projecten uit te dragen, samen te werken met andere geadopteerden organisaties en om samen te werken met andere organisaties in het adoptieveld.
 

Wat adoptieverenigingen voor geadopteerden verstrekken

Verenigingen voor geadopteerden bieden verschillende diensten aan zoals mentorschap, begeleiding bij het zoeken naar biologische familie, toegang tot informatie over de cultuur en reizen naar het land van herkomst, beantwoording van racisme, begeleiding van de relatie met de adoptiefamilie.

 

De voordelen van verenigingen voor geadopteerden zijn:

 • Lotgenoten ondersteuningen (delen van ervaringen en een gedeelde sociale context).
 • Laagdrempelig contact met mede geadopteerden.
 • Vrijwilligersdiensten (vrijwilligersorganisaties).
 • Informatie verstrekking en voorlichting geven.
 • Doorverwijzing naar de curative hulpverlening.

Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden

In de periode van 2006-2012 is het samenwerkingsverband interlandelijk geadopteerden actief geweest. Dit samenwerkingsverband bestond uit verenigingen georganiseerd naar land van herkomst. 

Bij de oprichting waren de volgende verenigingen betrokken:

 • Asalsaya (Indonesië)
 • Arierang (Korea)
 • Chicolad (Colombia)
 • Inesh (Sri Lanka)
 • Peruacha (Peru)
 • Shapla (Bangladesh)


En later zijn daar de volgende verenigingen bij gekomen:

 • Grupo Latino: Adoptees & friends (Latijns-Amerika)
 • Thaise Geadopteerden Nederland (Thailand)
 • WGDX (Taiwan)

Stichting Interlandelijk Geadopteerden

In de jaren die daarop volgden zijn de aantallen actieve leden binnen de verenigingen teruggelopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat een groot aantal verenigingen is gestopt. Als samenwerkingsverband zagen wij dit aankomen. Wij proefden desondanks een grote behoefte aan een vorm van contact tussen geadopteerden onderling. Dit bleek ook uit het grote aantal volwassen geadopteerden op onze Facebook groep. Deze telt sinds de oprichting ongeveer 250 leden en groeit nog steeds. En ook de aantallen bezoekers op onze overige sportactiviteiten. Dat waren er altijd nog tussen de 50 a 90 per keer.


Per 15 februari 2012 is het Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden officieel omgezet naar een stichting en is verder gegaan als Stichting Interlandelijk Geadopteerden.

In haar statuten heeft de stichting de volgende doelstellingen opgenomen:

 • Het in stand houden en versterken van de sociale cohesie onder geadopteerden.
 • Een belangenbehartiger voor geadopteerden in ruimste zin.
 • Het zijn van een vorm van nazorg.
 • Tegenwicht bieden tegen een eenzijdige negatieve beeldvorming t.a.v. adoptie.


Sinds 2015 is er een kentering te zien in de samenwerking. Rond die tijd zijn er steeds meer verhalen naar buiten gekomen over kinderhandel die heeft plaatsgevonden onder de vlag van adoptie. In navolging hiervan is de behoefte aan lotegenotencontact toegenomen en hebben volwassen geadopteerden zich weer verenigd naar land van herkomst. Kinderhandel is niet het focuspunt is van de SiG, met als gevolg dat wij niet in deze behoefte kunnen en willen voorzien. SiG is van mening dat dit het domein van goed opgeleide hulpverleners zou moeten zijn. Dit maakt ook we besloten hebben onze sociale activiteiten tijdelijke op een laag pitje te zetten.

Chronologisch overzicht van onze activiteiten

Hieronder kun je zien wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en wie hierbij betrokken waren.

2021 Stichting

Bestuur

 • Inez Teurlings (algemeen bestuurslid, Bangladesh)
 • Sylvia Nanninga (evenementen, Nederland)


Deelnemer in

Wat hebben we concreet bereikt?

 • Bijwonen toelichting van het rapport van de Commissie Interlandelijke Adoptie in het verleden (COIA) 
 • Algemeen Overleg Tweede Kamer 11 februari

2020 Stichting

Bestuur

 • Inez Teurlings (algemeen bestuurslid, Bangladesh)
 • Sylvia Nanninga (evenementen, Nederland)


Deelnemer in

Wat hebben we concreet bereikt?

 • Gesprekspartner "Rootsproject" i.o. van het ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Gehoord door de commissie Joustra in verband met het onderzoek naar adoptiemisstanden in het verleden.

2019 Stichting

Bestuur

 • Inez Teurlings (algemeen bestuurslid, Bangladesh)
 • Sylvia Nanninga (evenementen, Nederland)


Deelnemer in

Wat hebben we concreet bereikt?

2018 Stichting

Bestuur

 • Inez Teurlings (algemeen bestuurslid, Bangladesh)
 • Sylvia Nanninga (evenementen, Nederland)


Deelnemer in

Wat hebben we concreet bereikt?

 • Adviezen aan het ministerie

Sociale activiteiten

 • Najaarsborrel/afscheid Jurrijn Tack (oud-voorzitter en mede oprichter)
 • Beach BBQ
 • Voorjaarsborrel2017 Stichting

Bestuur

 • Jurrijn Tack (voorzitter, Peru)
 • Inez Teurlings (algemeen bestuurslid, Bangladesh)
 • Sylvia Nanninga (evenementen, Nederland)


Deelnemer in

Wat hebben we concreet bereikt?

 • Deelnemer Algemeen Overleg n.a.l.v. RSJ advies
 • Overleg ministerie van Justitie
 • Première: "Onmogelijke keuze"
 • Interview in LAVA
 • Lezing "Kleurenblind; Kleur doet er niet toe...?!" voor A New Way (vergunninghouder)


Sociale activiteiten

 • Najaarsborrel 
 • Beach BBQ (5 jarig Stichtingsjubileum)
 • Voorjaarsborrel2016 Stichting

Bestuur

 • Jurrijn Tack (voorzitter, Peru)
 • Gosewijn Tulleners (algemeen bestuurslid, adoptieouder)
 • Barbara Hernández-García Brak (evenementen, Colombia)
 • Arjen IJff (algemeen bestuurslid, Zuid-Vietnam)

Wat hebben we concreet bereikt?

 • Euradopt: lezing en deelgenomen aan de paneldiscussie
 • De Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdrecht van advies Bezinning op interlandelijke AdoptieActiviteiten

 • Webbing 6: Familie feit versus gevoel 45 jaar jubileum Wereldkinderen
 • Lenteborrel
2015 Stichting

Bestuur

 • Jurrijn Tack (voorzitter, Peru)
 • Gosewijn Tulleners (algemeen bestuurslid, adoptieouder)
 • Barbara Hernández-García Brak (evenementen, Colombia)


Denktank SiG

 • Timo van Diessen
 • Jurrijn Tack
 • Jeroen Wanders
 •  Marianne Kleinstra
 • Dario Urrea Keizer
 • Inez Teurlings


Wat hebben we concreet bereikt?

 • Andersson Elffers Felix (AEF) voorzien van advies t.a.v. toekomstscenario’s t.a.v. adoptie te ontwikkelen. Deze scenario’s gaan uit van het huidige interlandelijke adoptiestelsel en hebben betrekking op de aansturing en controle ervan.
 • Advies t.b.v. Rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap "Kind en ouders in de 21ste eeuw", voorbereid door de Denktank

Activiteiten

 • Webbing 6: Adoptie "The never ending story"
 • Zaalvoetbaltoernooi
 • WK adoptiekids voetbaltoernooi
 • Beach volleybal en BBQ

2014 Stichting

Bestuur

 • Jurrijn Tack (voorzitter, Peru)
 • Jean Philippe Veltmeijer (secretaris, Colombia)
 • Barbara Hernández García-Brak (Evenementen, Colombia)


Deelnemer in

Wat hebben we concreet bereikt?

 • Geciteerd in de Volkskrant n.a.l.v. de ophef rondom het programma met Open Armen.


Activiteiten


 • Webbing 5 "Oost West Thuis Best"
 • SiG All Stars Team tegen WK adoptiekids team
 • Beachvolley & BBQ Event
 • Zaalvoetbal


2013 Stichting

Bestuur

 • Jurrijn Tack (voorzitter, Peru)
 • Jean Philippe Veltmeijer (secretaris, Colombia)


Deelnemer in:

 • Adviesraad Stichting Adoptievoorzieningen (Jurrijn Tack)
 • bestuur ADOC (Jurrijn Tack)

Wat hebben we concreet bereikt?

 • Concept webbing doorontwikkeld
 • Groei aantal leden besloten Facebook groep (500)
 • Publicaties & presentaties voor professionals en adoptieouders (Stichting Afrika)
 • Lancering Project Route voor je roots, routecolombia

Activiteiten

 • SiG zaalvoetbal: (organisatie: Milan Vis, Jurrijn Tack) deelnemers: 60
 • Webbing IV: Nature Nurture, (organisatie: Jurrijn Tack, Jeroen Sikkema), mei, deelnemers: 40
 • SiG-beachvolleyball, (organisatie: Jurrijn Tack, Jean-Philippe Veltmeijer), 07 juli, deelnemers: 80
2012 | Najaar | Samenwerkingsverband

Bestuur

 • Jurrijn Tack (voorzitter, Peru) 
 • Jean Philippe Veltmeijer (secretaris, Colombia)
 • Inez Teurlings (woordvoerder, Bangladesh)


Deelnemer in

 • Adviesraad Stichting Adoptievoorzieningen (Jean-Philippe Veltmeijer, Jurrijn Tack), 
 • Klankbordgroep Vereniging Wereldkinderen (Jean-Philippe Veltmeijer)
 • ADOC (AdoptieDriehoek-OnderzoeksCentrum) Jurrijn Tack volgt Inez Teurlings op per 1 september 

Wat hebben we concreet bereikt

 • Concept webbing doorontwikkeld
 • Publicaties & presentaties voor professionals en adoptieouders (Studiedag Stichting Adoptievoorzieningen, workshop door: Esther v.d. Bos, Thomas Groot & Jurrijn Tack, 2 november 2012) 
 • WK-regioavond (lezing door: Jurrijn Tack & Jean-Philippe Veltmeijer, 13 december)
 • Publicatie van eerste nieuwsbrief de "Significant"


Sociale activiteiten:

 • Sunday Lazyborrel, (organisatie: Jean-Philippe Veltmeijer), 09 december, deelnemers: 25
 • Webbing III: My myself & Adoption, (organisatie: Joris Maas, Peyara Spring in ’t Veld, Ky-ung Ypma, Thomas Groot, Jurrijn Tack), 13 oktober, deelnemers: 40
 • SiG-beachvolleyball, (organisatie: Noëlle de Dreu, Milan Vis, Jean-Philippe Veltmeijer), 07 juli, deelnemers: 48
 • Groei aantal leden besloten Facebook groep (350)
 • Lancering Facebook pagina ‘SiG & Friends’ (100 likes)
 • Stabilisering van aantal bezoekers van de activiteiten


2012 | Voorjaar | Samenwerkingsverband

Bestuur

 • Jean Philippe Veltmeijer (voorzitter, Colombia)
 • Jurrijn Tack (algemene zaken, Peru)
 • Inez Teurlings (woordvoerder, Bangladesh)


Deelnemer in: 

 • Adviesraad Stichting Adoptievoorzieningen (Jean-Philippe Veltmeijer, Jurrijn Tack),
 • Klankbordgroep Vereniging Wereldkinderen (Jean-Philippe Veltmeijer), 
 • Bestuur ADOC (Inez Teurlings)

Wat hebben we concreet bereikt:

 • Oprichting Stichting Interlandelijk geadopteerden (15 februari)
 • Concept webbing bedacht
 • Publicaties & presentaties voor professionals en adoptieouders (lezing voor Adoptievereniging Geformeerde Gezindte, 6 april)
 • Gehoord bij Tweede Kamerleden

Activiteiten:

 • Webbing II, (organisatie: Diane van Ek, Ningsih Heisterkamp), 09 juni, deelnemers: 12
 • Webbing I, (organisatie: Jean-Philippe Veltmeijer, Esther v.d.Bos),  31 maart, deelnemers: 17
 • SiG-Zaalvoetbaltoernooi, (organisatie: Robert Boor, Milan Vis), 28 januari, deelnemers: 50
 • Lezing aan Gereformeerde adoptieouders

2011 | najaar | Samenwerkingsverband

Bestuur

 • Jean Philippe Veltmeijer (voorzitter, Colombia)
 • Jurrijn Tack (algemene zaken, Peru)
 • Inez Teurlings (woordvoerder, Bangladesh)
 • Eduardo Wassenborg (secretaris, Colombia) t/m het voorjaar


Deelnemer in: 

 • Adviesraad Stichting Adoptievoorzieningen (Jean-Philippe Veltmeijer, Jurrijn Tack),
 • Klankbordgroep Vereniging Wereldkinderen (Jean-Philippe Veltmeijer, Jurrijn Tack)
 • bestuur ADOC (Inez Teurlings)


Wat hebben we concreet bereikt?

 • FB-groepen gestart groei tot 250 leden
 • gehoord bij Tweede Kamerleden
 • Dag van de Geadopteerden 2011 i.s.m. Wereldkinderen
 • presentatie voor contactpersonen Wereldkinderen in land van herkomst

Activiteiten

 • SiG-Beachvolleyball, (organisatie: Noelle de Dreu, Rahmat Peypers, Jean-Philippe Veltmeijer), 10 juli, deelnemers: ca. 80
 • Dag van de Geadopteerden 2011 (organisatie: Joost Spoelstra, Jeroen Sikkema, John Jairo van Gelderen, Jean-Philippe Veltmeijer, Jurrijn Tack), 30 mei, deelnemers: ca. 400

2010 Samenwerkingsverband

Bestuur

 • Jean Philippe Veltmeijer (voorzitter, Colombia)
 • Inez Teurlings (woordvoerder, Bangladesh)
 • Jurrijn Tack (algemene zaken, Peru)
 • Eduardo Wassenborg (secretaris, Colombia)

Wat hebben we concreet bereikt?

 • uitvoering van de Dag van de Geadopteerden 2011 i.s.m. Wereldkinderen

Activiteiten

 • Uitvoering van de Dag van de Geadopteerden 2010
 • Gelobbyd voor website voor geadopteerden: geadopteerdonline.nl
 • Gehoord door Tweede Kamerleden: behoud adoptiedossiers van 30 naar 100 jaar

2009 Samenwerkingsverband

Mijn missie

 • Jurrijn Tack (voorzitter, Peru)
 • Jean Philippe Veltmeijer (secretaris, Colombia)
 • Inez Teurlings (woordvoerder, Bangladesh)
 • Eduardo Wassenborg (secretaris, Colombia)
 • Rahmat Peypers (evenementen, Indonesië)
 • Coralie de Ruiter (vertegenwoordiger Arierang, Zuid-Korea)

Wat hebben we concreet bereikt

 • gelobbyd voor website voor geadopteerden: geadopteerdonline.nl
 • gehoord door Tweede Kamerleden: behoud adoptiedossiers van 30 naar 100 jaar

Activiteiten

Dag van de Geadopteerden 2010

2008 Samenwerkingsverband

Bestuursleden

 • Jurrijn Tack (voorzitter, vertegenwoordiger Peruacha, Peru)
 • Inez Teurlings (woordvoerder, vertegenwoordiger Shapla, Bangladesh)
 • Eduardo Wassenborg (secretaris, vertegenwoordiger Chicolad, Colombia)
 • Suzy Visser (vertegenwoordiger Asalsaya, Indonesië)
 • Hana van Ooijen (vertegenwoordiger Arierang, Zuid-Korea)
 • Marjan Ringoir (vertegenwoordiger Niet-verengingsverbonden geadopteerden, Indonesië)

2007 Samenwerkingsverband

Bestuursleden

 • Jurrijn Tack (voorzitter, vertegenwoordiger Peruacha, Peru)
 • Henk Johan Streefkerk (secretaris, vertegenwoordiger Niet-verengingsverbonden geadopteerden, Indonesië)
 • Eduardo Wassenborg (vertegenwoordiger Chicolad, Colombia)
 • Yuri Berends (vertegenwoordiger Asalsaya, Indonesië)
 • Milou van Uden (vertegenwoordiger Arierang, Zuid-Korea)


Wat hebben we concreet bereikt?

Wat hebben we concreet bereikt:

 • Geadviseerd bij de tot standkoming van het rapport "alles van Waarde is weerloos" door de commissie Kalsbeek
 • Meegewerkt aan de blauwdruk Nazorg

2006 Eerste samenwerking

Bestuur

 • Inez Teurlings (vertegenwoordiger Shapla, Bangladesh)
 • Eduardo Wassenborg (vertegenwoordiger Chicolad, Colombia)
 • Joris Maas (vertegenwoordiger Asalsaya, Indonesië)
 • Yulita v.d. Ham (vertegenwoordiger Asalsaya, Indonesië)
 • Marcos Lukana Champi (vertegenwoordiger Peruacha, Peru)
 • Milou van Uden (vertegenwoordiger Arierang, Zuid-Korea)
 • Kim Verhaaf (vertegenwoordiger Arierang, Zuid-Korea)
 • Nicolas Gelders (vertegenwoordiger Arierang, Zuid-Korea)

Nimal van Oort (vertegenwoordiger Inesh, Sri Lanka)

Wat hebben we concreet bereikt:

 • Voor het eerst breedgedragen standpunten uitgedragen namens de grootste groep volwassen geadopteerden verenigd in een informeel samenwerkingsverband met als uitgangspunten de nuancering om het beeld van adoptie en geadopteerden als levenslang problematisch tegen te gaan.

Onze officiële gegevens


Statutaire naam:  Stichting Interlandelijk Geadopteerden

Rechtspersoon: artikel 2:6 BW

Datum oprichting: 15 februari 2012 te Amsterdam

Zetel en postadres: Vollenhove

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 54758424

De pers kan voor informatie contact opnemen via 06 49 29 30 88.