Positionpapers

Sinds 2006 zijn er diverse positionpapers verschenen en verstuurd. 
Hierbij een overzicht van deze papers

Alert op adoptiekinderen

Created with Sketch.

In dit paper reageert SiG op de handreiking “Alert op adoptie(kinderen)”.  SiG is als belangenorganisatie voor geadopteerden verheugd geweest om bij de totstandkoming betrokken te zijn. Hoofduitgangspunt van de adoptiehandreiking is dat leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals bij vragen rondom adoptie voldoende handvatten krijgt en bij specifieke vragen of problemen een betere toeleiding naar adoptieprofessionals. Volgens SiG is een tweede uitgangspunt een kwalitatief goede borging van zorg rondom adoptie omdat dezer ertoe bijdraagt dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Tot slot wijst SiG als laatste op het uitgangspunt zoals vermeld in het beleidsdocument “Meer zicht op adoptiegezinnnen” dat bevordering tussen organisaties van geadopteerden en adoptieouders beter integreren met het professionele adoptieveld. In deze reactie spreken we over professionals en daarmee doelen we op de niet-gespecialiseerde adoptieprofessionals. Puntsgewijs lopen we de handreiking door.

Werkconferentie adoptieketen anno 2020 

Created with Sketch.

Op 20 maart 2014 vindt de werkconferentie ‘Adoptieketen anno 2020’ plaats. SiG is als belangenorganisatie voor volwassen geadopteerden blij hierbij aanwezig te zijn. Voor SiG is het belangrijk dat een mogelijke herverdeling van taken binnen de adoptieketen – dat de centrale vraagstelling van de werkconferentie vormt – te allen tijde een verbetering van de positie van geadopteerden moet bewerkstelligen. Vandaar dat SiG via deze position paper de aandacht vraagt voor enkele zaken die deels aansluiten op een aantal thema’s dat op de werkconferentie wordt behandeld.

Wijziging adoptiewetgeving (Wobka)

Created with Sketch.

Op dit moment wordt er weer druk gesleuteld aan de adoptiewetgeving in Nederland. In dit proces worden ook geadopteerden betrokken die de mogelijkheid krijgen mee te denken en te praten over een verbetering van de bestaande wetgeving. Ook wij als SiG zijn hiervoor benaderd en er is ons gevraagd een advies te schrijven dat gebruikt gaat worden bij de verdere behandeling van de wetswijziging. 

Vooral ten aanzien van de ophoging van de maximale leeftijd waarop ouders mogen adopteren (van 46 naar 50 jaar) en waarop kinderen mogen worden geadopteerd (van 5 naar 7 jaar), bestaat bij SiG twijfel of het belang van het kind hier uiteindelijk mee wordt gediend.

Een ander belangrijk punt heeft maken met de verscherping van de controle op het adoptieproces. SiG zou vooral zien dat bemiddelaars ook meer op ‘ethische’ gronden te werk gaan en hun handelswijze door een onafhankelijke ‘ethische commissie’ kan worden beoordeeld. Dit gebeurt ook al in de medische wereld.

Daarnaast hebben wij aangegeven dat we graag zien dat alle adoptiedossiers centraal worden opgeslagen en worden bewaakt door de overheid.

Mocht je het leuk vinden het hele advies te lezen dan kun je de brief hier vinden: >>lees verder<<

Het vertrouwensbeginsel bij een veranderend profiel 

Created with Sketch.

SiG reageert op de beleidsdoorlichting Interlandelijke Adoptie[1] dat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft aangeboden voor het aankomend Algemeen Overleg. De media hebben afgelopen jaren relatief veel aandacht besteed aan adoptiemisstanden. Het uitvoeren van een ethisch verantwoorde adoptie staat daarmee op gespannen voet. Wat betekent de afname van het aantal adopties van jonge gezonde kinderen die niet in een liefdevol gezin kunnen worden opgevangen? Moet een gezond wantrouwen[2] ten opzichte van zendende landen een nieuwe uitgangspositie zijn? Deze vragen leiden tot dilemma’s die volgens SiG naast het juridisch vlak sociale, emotionele en culturele dimensies raken. Meer weten? Lees download hier de positionpaper.

Draagmoederschap en prenatale adoptie 

Created with Sketch.

De SiG reageert op voorgestelde maatregelen van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over draagmoederschap die besproken zullen worden op het aankomend Algemeen Overleg. We gaan daarbij vooral in op de relatie tussen de donoren, wensouders, kind en draagmoeder bij zowel laagtechnisch als hoogtechnisch draagmoederschap. In schema 1 zijn de mogelijke situaties van herkomst van DNA bij draagmoederschap weergegeven. Vaak worden genen als basis voor echt verwantschap gezien in westerse maatschappijen[1]. Daarom maken we onderscheid tussen een kind dat genetisch verwant met (een van) de wensouders, en een kind waarbij dat niet het geval is. Lees hier verder.

Onbekendheid met de genetische afkomst 

Created with Sketch.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft het Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden (SiG) gevraagd een bijdrage te leveren aan het onderwerp over embryo donatie. [1] In het bijzonder betreft het de donatie ‘om niet’ van menselijke geslachtscellen die als restant overblijven na IVF behandeling. Deze bijzondere wijze van conceptie kan voor het kind dat hieruit wordt geboren op latere leeftijd al dan niet een rol gaan spelen als het erachter komt dat het niet genetisch verwant is aan zijn (directe) familie. 

Het SiG ziet een directe relatie met (interlandelijke) geadopteerden die hun genetische geschiedenis elders hebben liggen dan hun omgeving waarin zij zijn opgegroeid. In beide gevallen gaat het dus om het identiteitsvraagstuk dat gerelateerd is aan juridische, maatschappelijke en psychologische aspecten. Hierop zal in deze bijdrage verder worden ingegaan.

Mocht je het leuk vinden het hele advies te lezen dan kun je de brief hier vinden: >>lees verder<<

Nuancering van het begrip adoptiemisstand 

Created with Sketch.

Wat betekent het stopzetten van adopties uit China voor de kinderen die ter adoptie klaar staan om naar Nederland te gaan? Dit vraagstuk vormt momenteel een heet hangijzer als het gaat om een duidelijke opstelling van Nederland tegenover de Chinese overheid ten aanzien van geconstateerde misstanden rondom adoptie. We willen met het Haags Adoptie Verdrag[1] waken dat adoptie geen misstanden[2] oplevert.

Controle en vertrouwen staan op dit moment een ethisch verantwoorde adoptie in de weg. De vergunninghouder kan steeds moeilijker morele verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van een zorgvuldig adoptieproces. Voor opkomende grootmachten als China ligt ondermeer de politieke en economische relatie gevoelig en maakt dan ook gretig ‘gebruik’ van zijn machtspositie. Het SIG wil daarom een beroep doen op de Nederlandse overheid om de voorwaarden en de uitzonderingen op de huidige adoptiewetgeving niet te verruimen tot er een oplossing is gevonden voor de moeilijke omstandigheden waaronder de vergunninghouders hun werk moeten doen. Het SIG vindt dat gedurende het onderzoek adopties wel toegestaan moeten blijven uit China zolang niet duidelijk is wat er gaande is.


Mocht je het leuk vinden het hele advies te lezen dan kun je de brief hier vinden: >>lees verder<<

Zorgvuldigheid bij adoptie een leven lang 

Created with Sketch.

Het SIG is overwegend positief over de kabinetsreactie en de aanbevelingen uit het rapport Interlandelijke adoptie “Alles van waarde is weerloos”. Er is een duidelijke aanscherping van de regelgeving te bespeuren wat moet leiden tot zorgvuldige procedures bij het doen van afstand. De oude situatie wordt gehandhaafd met een leeftijdsverschil van 40 jaar[i] tussen de aspirant adoptieouder en het te adopteren kind. Het SIG is positief over een harde leeftijdsgrens, voor beide ouders bij 48 jaar, bij het te adopteren kind bij maximaal acht jaar. Ook kan het SIG zich geheel vinden in de aanbeveling tot het stopzetten van deelbemiddeling. Eenmaal geadopteerd blijkt dat het vaak goed gaat met geadopteerden, maar wel een groter risico hebben op psychische problemen in vergelijking met niet-geadopteerden[ii]. Gezien de beperkte omvang van de paper richt het SIG zich op de meest relevante zaken voor de geadopteerde.

Mocht je het leuk vinden het hele advies te lezen dan kun je de brief hier vinden: >>lees verder<<

De adoptieprocedure 

Created with Sketch.

Het Samenwerkingsverband Interlandelijk Geadopteerden (SIG) reageert in dit positionpaper op de reactie van de Minister van Justitie van 22 april 2009 op de Kamervragen naar aanleiding van het Rapport van de Commissie Kalsbeek “Alles van waarde is weerloos”.

Mocht je het leuk vinden het hele advies te lezen dan kun je de brief hier vinden: >>lees verder<<

Aanbevelingen voor Specificatie van Post Adoption Service

Created with Sketch.

Vanaf 1991 zijn verenigingen van en voor interlandelijk geadopteerden in Nederland opgericht en actief binnen het adoptieveld.

In antwoord op het AdoptieOuderOverleg en het verzoek van het Ministerie van Justitie hebben deze verenigingen zich gezamenlijk gebogen over de adoptienazorg in Nederland. De verwachting is dat hier uit voortvloeiend een overlegorgaan van volwassen geadopteerden zal ontstaan.


De oprichting van verenigingen van en voor volwassen geadopteerden is een natuurlijk, maar een uniek antwoord op de groeiende internationale beweging van gemeenschappen van geadopteerden de laatste jaren. Het is duidelijk geworden dat we als organisaties dezelfde type verzoeken en behoeften ervaren onder geadopteerden. Door de jaren heen hebben de verenigingen dezelfde middelen en diensten ontwikkeld ten behoeve van geadopteerden. Deze verenigingen vertegenwoordigen in veel opzichten Post Adoption Services (verder te noemen nazorg) zoals genoemd in artikel 9c van het Haags adoptieverdrag 1993.

 

Het doel van het overleg van verenigingen van volwassen geadopteerden in Nederland is om informatie en ervaringen te delen, behoeften voor nazorg te identificeren en een bijdrage te leveren om diensten voor geadopteerden te verbeteren. Het is ook ons doel gezamenlijke projecten uit te dragen, samen te werken met andere geadopteerden organisaties en om samen te werken met andere organisaties in het adoptieveld.


Mocht je het leuk vinden het hele advies te lezen dan kun je de brief hier vinden: >>lees verder<<